Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

Kraków 15.06.2018 r.

 

OSTATECZNY PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie działając na   podstawie   przepisów   § 100   ust.1   Statutu    Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2018 r.  o    godz.   9:00   w    Sali   gimnastycznej    Szkoły    Podstawowej    nr    27    przy     ul.    Podedworze    16    zwołuje

Walne     Zgromadzenie      Członków      Spółdzielni

Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie


Proponowany porządek obrad SM "Piaski Nowe" w Krakowie:

godz. 9:00

1.Otwarcie obrad.

2.Odczytanie listy pełnomocnictw.

3.Wybór Prezydium Zebrania:

a)   wybór Przewodniczącego Zebrania i przejęcie przez niego prowadzenia obrad,

b)   ustalenie liczebności Prezydium Zebrania,

c)   wybór Członków Prezydium w tym Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

    4.Zatwierdzenie porządku obrad - podjęcie uchwały.
    5.Wybór komisji:

a)   Mandatowo - Wyborczej

b)   Wnioskowej

c)   Skrutacyjnej

6.Informacja Komisji Mandatowo - Wyborczej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia i obecności Członków Spółdzielni.

7.Omówienie realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2013-2015.

8.Sprawozdanie Zarządu z działalności SM "Piaski Nowe" za 2017 rok.

9.Sprawozdanie Finansowego SM "Piaski Nowe" za 2017 rok.

10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.

11.Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań za 2017 rok.

12.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2017 rok.

b)   zatwierdzenie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysku netto) za 2017 rok.

c)   zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 rok.

d)   zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.

e)   udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:

Przemysławowi Angrykowi, Wojciechowi Włosińskiemu, Jerzemu Woźniakowi, Jadwidze Urban, Krzysztofowi Wiencowi, Grzegorzowi Wójcickiemu, Jackowi Pastuszakowi, Jackowi Puchale, Jerzemu Miklaszewskiemu, Jolancie Osińskiej, Danucie Husiak.

13. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do programu podłączenia ciepłej wody użytkowej realizowanego przez MPEC w Krakowie i S.M. "Piaski Now"e w Krakowie.

14. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie.

15. Odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały:

Zofii Antkiewicz, Pawła Buczaka, Danuty Husiak, Marii Kulesa, Jerzego Miklaszewskiego, Jolanty Osińskiej, Jacka Puchały, Marka Tomika.

16. Wybory członków do Rady Nadzorczej - zgłaszanie kandydatów, prezentacja kandydatów, głosowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi w tym zakresie.

17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Łużyckiej, osiedlowej.

18. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały.

19. Zobowiązanie Zarządu Spółdzielni do podjęcia wszelkich działań mających na celu obciążenie wszystkimi obecnymi i przyszłymi odszkodowaniami, nałożonymi na Spółdzielnię na skutek odwołania byłego prezesa Zarządu Krzysztofa Stanka, członków Rady Nadzorczej za której kadencji nastąpiło wspomniane wyżej odwołanie - podjęcie uchwały.

20. Apel do Członków SM "Piaski Nowe" oraz Rady Nadzorczej.

21. Wolne wnioski:

a)   informacja Zarządu z realizacji wniosków przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków SM w 2017 roku.

b)   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

22. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z:

1)       Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2017 rok.

2)       Sprawozdaniem Zarządu z działalności SM "Piaski Nowe" za 2017 rok.

3)       Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2017 roku.

4)       Tekstem jednolitym proponowanego Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie.

5)       Projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

6)       Wzorem pełnomocnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty są wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20 (sekretariat) od dnia 08.06.2018r. i można się z nimi zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni.

Tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmian i wzór pełnomocnictwa jest umieszczony na stronie internetowej Spółdzielni w systemie MOL.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane na nośnikach elektronicznych do użytku wewnętrznego Spółdzielni, celem sporządzenia protokołu z obrad.

Udział w WZ będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości i dokumenty uprawniające do uczestnictwa.

"Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania o których mowa w § 103 ust. 1 i w art. 83 ust. 10 Statutu w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. do 15.06.2018 r. do godz. 14:00. Każdy projekt uchwały zgłaszany przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków".

 

 

Link do głosowania: https://podworko.nivea.pl/glosuj


 

 

Plan remontów na 2018 rok znajduje się w zakładce OGŁOSZENIA.

 


Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...