Piaski Nowe - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie. Aktualności

Aktualności

 

 

OGŁOSZENIE

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe" w dniu 2 maja 2016r. (poniedziałek) będzie nieczynna.

Awarie należy zgłaszać pod nr telefonu 608 689 892.

 ___________________________________________________________________________________________

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie działając na podstawie przepisów § 100 ust. 1, § 101 oraz § 102 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że w dniu 14 maja 2016 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 27 przy ul. Podedworze 16

                                             zwołuje
 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

                              "Piaski Nowe" w Krakowie

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA - AKTUALIZACJA

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zebrania:

a) wybór Przewodniczącego Zebrania i przejęcie przez niego prowadzenia obrad,

b)  ustalenie liczebności Prezydium Zebrania,

c)  wybór Członków Prezydium, w tym Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Zatwierdzenie porządku obrad - podjęcie uchwały.
4. Wybór Komisji: mandatowo - wyborczej, wnioskowej, skrutacyjnej i statutowej.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Wyborczej w przedmiocie prawomocności Walnego Zgromadzenia i obecności Członków.

6. Informacja Lustratora MZRSM w Tarnowie o przebiegu lustracji Spółdzielni za lata 2013 - 2015.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków polustracyjnych z lustracji za lata 2013 - 2015.

8.  Przyjęcie i zatwierdzenie "Regulaminu Walnego Zgromadzenia - podjęcie uchwały. Tutaj.

9.  Ustalenie liczebności członków Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały.

10. Zgłaszanie kandydatur, prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

11. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni - dyskusja, podjęcie uchwały.

12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni oraz Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r., informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 13.06.2015r., - dyskusja  oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni,

b/ zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2015 r.,

c/ zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysk netto) za 2015 r. - wniesione żądanie Członków Spółdzielni,

c1/zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysk netto) za 2015 r. - projekt Zarządu Spółdzielni,

d/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za działalność w  2015 r.:

      Kazimierzowi Skoupy, Jerzemu Woźniak, Jadwidze Urban, Krzysztofowi Stanek, Marii Węglarz, Danucie Husiak, Janowi Czerwiński.

13. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni - głosowanie.

14. Prezentacja nowego tekstu jednolitego Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie, zgodnie z uchwałą RN nr 20/2016 z dnia 12.04.2016 r.  - podjęcie uchwały.

Tutaj: projekt tekstu jednolitego Statutuproponowane zmiany do Statutu,

          wniesione żądania i poprawki zgodnie z § 103 Statutu do tekstu jednolitego Statutu.

           projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający wniesione żądania i poprawki - 29.04.2016r.

15.  Prezentacja zmian do Statutu SM "Piaski Nowe" w Krakowie, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 96/2016 z dnia 29.03.2016 r. - podjęcie indywidualnych uchwał do poszczególnych zmian.

Tutaj: Statut z proponowanymi zmianamiprojekty uchwał do Statutu.

16.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe" może zaciągać w 2016 roku,

b/ przystąpienia Spółdzielni do "Programu ciepłej wody użytkowej" oraz sposobu finansowania wykonania w/w wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej,

c/ zmiana sposobu użytkowania działki nr 518/26 z kortów tenisowych na miejsca postojowe,  

d/ zamiany nieruchomości: działek nr 52/2 i 52/10 na część działki nr 518/28,

e/ nieodpłatnego użytkowania ogródków działkowych (działka nr 518/6).

f/ przekazania 9 szt. kamer monitoringu do Urzędu Miasta Krakowa zgodnie z zawartym porozumieniem,

g/ przekazanie 4 szt. lamp oświetlenia parkowego do Urzędu Miasta Krakowa.

17.  Wybory do Rady Nadzorczej - ogłoszenie wyników, podjęcie uchwały.

18.  Wolne wnioski.

19.  Sprawozdanie komisji wnioskowej.

20.  Zamknięcie obrad.

 

Zarząd informuje, że każdy Członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z: 

1)  proponowanymi zmianami w "Statucie  SM  "Piaski Nowe" w Krakowie",

2)  rocznym sprawozdaniem z działalności Spółdzielni i sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2015 r. oraz protokołami z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2013 - 2015,

3)  innymi dokumentami objętymi porządkiem zebrania Walnego Zgromadzenia,

4)  projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

 

Wyżej  wymienione dokumenty są wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20  (sekretariat) od dnia 22.04.2016  w godzinach pracy Spółdzielni.  

Proponowane zmiany w Statucie SM "Piaski Nowe" są zamieszczone również na stronie internetowej Spółdzielni.

Obrady Walnego Zgromadzenia będą utrwalane na nośnikach elektronicznych w formie tekstowej przeznaczonych do użytku wewnętrznego Spółdzielni, celem sporządzenia protokołu z obrad.

Pouczenie:

Członkowie mają prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał, nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał i żądania, o których mowa wyżej będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podedworze 20 (sekretariat) od dnia 30.04.2016r (sobota) w godz. 8.00-12.00, w pozostałe dni - w godzinach pracy Spółdzielni.

 _________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zarząd Spółdzielni informuje Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w Krakowie, że w okresie od 1 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r., Spółdzielnia poddana została czynnościom lustracji pełnej (ustawowej) za lata od 2013 do 2015.               

Pełna treść protokołów z dnia 23.02.2016 r. i 15.03.2016 r.  (z wyłączeniem załączników do protokołu z dnia 15.03.2016 r.) oraz wniosków polustracyjnych dostępna jest dla Członków Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej MOL.

  

Komunikat Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w/s Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w dn. 6.02.2016r.  Tutaj. 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" informuje, że od dnia 01.10.2015r. awarie (wodno-kanalizacyjne, gaz, centralne ogrzewanie) po godzinach pracy Spółdzielni oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy należy zgłaszać pod nr telefonu 608 689 892 (konserwator dyżurny Spółdzielni).

 

BEZPŁATNA CYFROWA TELEWIZJA NAZIEMNA - tutaj

 

IDENTYFIKATORY komunikat Spółdzielni wniosek o wydanie identyfikatora

 

 INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski Nowe" w związku z występującymi problemami dotyczącymi wyposażenia naszego osiedla w pojemniki żółte do selektywnej zbiórki odpadów informuje, że do czasu dostarczenia żółtych pojemników prosimy prowadzić segregację korzystając z zastępczych pojemników koloru czarnego oklejonych żółtą taśmą.

 

Oświadczenie o dostarczaniu korespondecji druk

  

 
LOKALE do wynajęcia w Pawilonie (Łużycka 55)
(pasek górny: PRZETARGI, zakładka po lewej stronie 1. wynajem lokali)

 
   INFORMACJA RADY NADZORCZEJ
(pasek górny: NASZA SPÓŁDZIELNIA, zakładka po lewej stronie Organy Spółdzielni)

   
system MOL - internetowy dostęp do danych
(pasek górny: NASZA SPÓŁDZIELNIA, zakładka po lewej stronie MOL - LOGOWANIE, formularz)

  
Miejsca parkingowe przy ul. Podedworze
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piaski Nowe" w Krakowie
wydzierżawi niestrzeżone miejsca parkingowego przy ul. Podedworze
- naprzeciwko budynku administracyjnego Spółdzielni.
Cena czynszu dzierżawnego: 60,00 zł.
Podania należy składać w pok. 217, w godzinach pracy Spółdzielni.
Ilość miejsc parkingowych ograniczona.
 
Klub Kultury "Piaskownica"
 (pasek górny: AKTUALNOŚCI, zakładka po lewej stronie Klub Kultury "Piaskownica")

UWAGA MIESZKAŃCY!
Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi, komu otwieramy drzwi domofonem.
Prosimy zainteresować się osobami, które noszą się z zamiarem wejścia do budynku. Wśród nich mogą się znaleźć takie osoby, które dewastują i zanieczyszczają klatki schodowe, windy, pomieszczenia wspólne. Te osoby często oferują różne usługi, powołując się na umowę ze Spółdzielnią lub np. Gazownią, a w rzeczywistości są zwykłymi oszustami.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z występującymi aktami dewastacji, informuje i przypomina, że koszt naprawy np. stłuczonych szyb, zniszczonych drzwi, samozamykaczy, ma wpływ na wysokość stawki eksploatacji w danym budynku mieszkalnym. Dotyczy to napraw gdy sprawcy nie ustalono. Budynki są rozliczane indywidualnie.

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...